Kliininen asiantuntija. Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK

Kliininen asiantuntija

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Tietoa tuotetaan ja oppimista tapahtuu osallistuttaessa kehittämistoimintaan eri toimintaympäristöissä. Meistä jokainen oli pitkästä aikaa haastanut itsensä ja uskaltautunut epämukavuusalueelle. Jatkossakin ammattikorkeakoulut vastaavat opetussuunnitelmastaan, mutta keskeisten osaamistavoitteiden osalta yhteisten kansallisten kompetenssikuvausten laatiminen lisää yhteistyötä kouluttajien välillä vahvistaen koulutuksen näkyvyyttä ja laatua. Toteutustapa Opetus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opintojen aikana, eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Nächster

Ascom Kliininen konsultaatio

Kliininen asiantuntija

Lisäksi opinnot sisältävät 15 opintopistettä valinnaisia syventäviä opintoja. Kokemukseen ja tutkimuksiin peilaten näemme Suomessa tulevaisuudessa farmasistin toimenkuvan nykyistä laajempana. Opit soveltamaan tätä tietoa kehittämistoiminnassasi kliinisenä asiantuntijana. Röntgenhoitajan kliininen asiantuntijuus Röntgenhoitajan alakohtaisissa kompetensseissa painottuvat kliininen osaaminen radiografian toimintaympäristössä, kliinisen radiografian kehittäminen sekä konsultointi. Opintokokonaisuuksista kerrotaan tarkemmin kohdassa Koulutuksen sisältö. Kansainvälisistä lähtökohdista kehittynyt kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma on tuonut Suomeen kansainvälisestikin vertaillen master-tason koulutuksena uutta osaamista. Lisäksi tavoitteena on kuulla henkilökunnan ajatuksia siitä, miten toimintaa olisi hyvä kehittää ja millaisista teknologisista ratkaisuista voisi olla hyötyä hoitotyön näkökulmasta.

Nächster

Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija, ylempi AMK

Kliininen asiantuntija

Mikä muuttuu Lääkehoidon arviointi -asiantuntijakoulutuksen näkökulmasta? Pykälän 24 mukaan sairaanhoitoon kuuluu myös hoitajavastaanotoilla toteutettava oireenmukainen hoito, jolla tarkoitetaan laillistetun ammattihenkilön aloittamaa hoitoa potilaan oireiden, käytettävissä olevien tietojen ja hoidontarpeen arvioinnin perusteella. Kliininen eri- 24 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 130 26 tyisosaaminen profiloitui vuoden opetussuunnitelmassa akuutin hoitotyön ja lääkehoidon sisältöihin, ja se laajeni vuoden opetussuunnitelmassa vaihtoehtoisiin hoitotyön kliinisen osaamisen ja mielenterveys- ja päihdetyön sisältöihin. Voit muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Kun etsit harjoittelijaa, opinnäytetyön tekijää tai yritykselläsi on opiskelijaprojektin aihe, ilmoita siitä meille. Opinnoissa korostetaan teoreettisen, tutkitun tiedon ja omakohtaisen kokemustiedon yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta.

Nächster

Kliininen asiantuntija, YAMK

Kliininen asiantuntija

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Hän osaa valita ja konsultoida terveydenhuoltohenkilöstöä käyttämään laboratoriotutkimuksia ja -menetelmiä, jotka vaikuttavat hyvään hoitotulokseen, ovat oikea-aikaisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita. Aducaten Lääkehoidon arviointi -koulutus oli todella suosittu ja kentälle koulutettiin yli 200 asiantuntijaa. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, esim.

Nächster

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto

Kliininen asiantuntija

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan, tarjolla on mm. Siinä kompetenssien ytimenä on vahva potilaan ja henkilökunnan lähellä oleva kliininen käytäntö praxis sekä sen kehittäminen ja johtaminen. Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama osaaminen Opetussuunnitelmassa tavoiteltava osaaminen kuvataan osaamisvaatimuksina ja niiden kokonaisuuksia kompetenssien yhdistelminä. Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Nächster

KLIININEN ASIANTUNTIJA

Kliininen asiantuntija

Kansainvälisessä käytössä tutkintonimike on Master of Health Care. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä osaamispäällikkö Tiina Mäkiseen, tiina. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Ensimmäisen toteutuksen 2020 — 2021 koulutuspäivät järjestetään Helsingissä. Hän arvioi tutkimustietoa, tuottaa sitä sekä hyödyntää näyttöä kliinisen työn kehittämisessä ja tutkimisessa. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi. Ammattinimikkeissä ei ole mukana nimikkeitä, joissa työskentelee alle 10 henkilöä.

Nächster

Kliininen asiantuntija

Kliininen asiantuntija

Opinnäytetyö on useimmiten projektityyppinen, jolloin saat valmiuksia toimia projektin vetäjänä. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon pääsyyn on laissa asetettu hoitoon pääsyn aikarajat. Journal of Advanced Nursing, 69 5 , 1037—1050. Terveydenhuollon toimintayksiköiden on laadittava suunnitelma laadun hallinnasta ja potilasturvallisuudesta.

Nächster

KLIINISET ASIANTUNTIJAT YAMK

Kliininen asiantuntija

Ydinkompetenssialueita mallissa ovat eettinen päätöksenteko, ohjaus ja neuvonta, konsultointi, tutkimus, kliininen johtaminen sekä yhteistyö. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kanadassa sairaanhoitajat kouluttautuivat lisää kyetäkseen toimimaan maaseudulla itsenäisinä hoitotyön asiantuntijoina vastatakseen väestön hoidollisiin tarpeisiin luvulla toteutettu erikoissairaanhoitajakoulutus kehittyi 1980-luvulla maisteritasoiseksi koulutukseksi. Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi. Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat ja opetuksessa hyödynnetään verkkopedagogiikkaa. Opit johtamaan hankintoja ja liiketoimintaa menestyksellisesti! Koulutusprosessin joustavuus antaa opiskelijalle mahdollisuuden suunnitella henkilökohtainen opiskelusuunnitelma oman erikoisalansa, työelämätaustansa sekä urakehitystavoitteensa pohjalta.

Nächster