Hermeneutisk metode. Hermeneutik

hermeneutikk

Hermeneutisk metode

Vi er opmærksomme på, at brugen af kvalitative interviews har sine begrænsninger, fordi vi kun får muligheden for et enkelt indblik i informantens optik i en afgrænset tidsperiode af planprocessen. Hermeneutik - En antologi om forståelse er en nyudkommet bog, redigeret af Jesper Gulddal og Martin Møller. Endelig kunne man, som en tredje tilgang, vælge den komparative metode. Vi er derfor bevidste om, at der ikke findes en form for tilgang til bæredygtig planlægning, men at vi igennem de forskellige fortællinger kan opnå en bedre helhedsforståelse af genstandsfeltet. Det betyder, at man tager afsæt i noget allerede eksisterende teori og undersøger, om disse teorier kan forklare de sammenhænge, man finder i sin undersøgelse. Også inden for sundhedsvidenskab er visse dele af den hermeneutisk orienteret.

Nächster

hermeneutik

Hermeneutisk metode

Siden videreudviklede filosofferne Wilhelm Dilthey 1833-1911 , Martin Heidegger 1889-1976 og Hans-Georg Gadamer 1900-2002 hermeneutikken til en filosofisk retning. Den kan man undersøge og beskæftige sig med, når man ikke bare beskriver fænomenerne, men beskriver dem for at forstå dem,« fortæller Dorthe Jørgensen. Fortolkninger vil altid finde sted i den menneskelige verden — blandt mennesker. Moreover, informants were anonymous in notes and transcribed interviews. Forskningsprocessen kan udvikle sig på mange forskellige måder alt efter, hvilken retning inden for hermeneutikken forskeren lader sig inspirere af. Men det har også været et kritikpunkt fra bl. »Eleven må se på andres beskrivelser af musik — og glæde og tristhed.

Nächster

Hvad er hermeneutik?

Hermeneutisk metode

Overalt hvor vi møder menneskelig aktivitet, må det vi ser udlægges og fortolkes. Det er for eksempel helt åbenlyst ikke objektiv viden, at skraldespande findes under køkkenvaske. Baumans teori lægger her vægt på kriminalitet som et resultat af forbrugersamfundet. Derfor kan man ikke bevise, at de til alle tider er sande. Samtidig kan man dog kun forstå helheden, når man forstår de enkelte dele. Herved er det nemmere at lave en præcis problemformulering — nemmere, men ikke nemt.

Nächster

2. Samfundsfaglig metode

Hermeneutisk metode

I stedet laver man selv en empirisk undersøgelse, eksempelvis en spørgeskemaundersøgelse, og på baggrund af den data, man har indsamlet, vil man så forsøge at finde nogle generelle sammenhænge og eventuelt opstille en teori, som efterfølgende kan testes af andre der så arbejder deduktivt Hypotese: En hypotese er en forventning eller en antagelse om en sammenhæng mellem to eller flere fænomener. The Ethical Guidelines for Nursing Research in the Nordic Countries 2003 and rules on confidentiality were followed. Men lad det være sagt med det samme: Teksterne er - på trods af deres gode oversættelser - ikke letlæste. »Hermeneutikken blev i første omgang brugt af jurister og teologer til at fortolke tekster. In clinical practice, with the focus on efficiency and economy, dignity can be compromised. Dette viser sig da også i mere sociologiske varianter af de to videnskabsfilosofiske retninger.

Nächster

hermeneutik

Hermeneutisk metode

Tager vi vores eksempel med kriminalitet, så kunne man eksempelvis sammenligne to lande, der ligner hinanden meget, men hvor der er en forskel på det fænomen, vi undersøger. Og hun må have fat i den filosofiske og idéhistoriske litteratur om, hvad man forstår ved musik og glæde — hvis hun vælger at betone glæden frem for tristheden. Derfor taler blandt andet Creswell om herneneutisk fænomenologi, i Qualitative Inquiry and Research Design. Man fordyber sig udforskende i den. Den kritiske retning anvender vi under analysen til at identificere og udfolde de bagvedliggende strukturer, og den metodiske bliver brugt, som et metoderedskab med fokus på en vekselvirkning mellem del og helhed.

Nächster

Kap 2. Videnskabsteori & metode

Hermeneutisk metode

Der vil ofte være tale om en vekselvirkning, hvor det kan være svært at tage stilling til, om det er hønen eller ægget, der er kommet først. Specialets første udgangspunkt er det fænomenologiske paradigme, som har konsekvenser for empiriindsamlingen, skaber indsigt i livsverdenen og kortlægning af genstandsfeltet. Kvale anvendes således som metoderedskab til empiriindsamling gennem udarbejdning af interviewguides og under interviewsituationer. « »Vi ville få helt andre og meget mere indsigtsgivende diskussioner, hvis vi i højere grad forsøgte at finde sammenhænge frem for bare at blive hængende ved de modsætninger, der selvfølgelig også findes. Kvale henter inspiration fra både fænomenologien og hermeneutikken og er derved optaget af, hvordan forskeren forstår og fortolker sit genstandsfelt og informanter. En anden elev af Heidegger er. Hans-Georg Gadamer udviklede en systematisk teori for forståelsen.

Nächster

fænomenologisk metode/hermeneutisk fortolkning

Hermeneutisk metode

Men inden for de forskellige fag er der opstået forskellige traditioner for, hvad man forstår ved fænomenologi, og hvordan man laver en fænomenologisk undersøgelse. Når vi skal forstå noget nyt - for eksempel en historie - begynder vi ikke fra bar bund. Tilgangen til specialets metodiske empiriindsamling tager udgangspunkt i Steinar Kvale og hans forskningsteknik gennem semikonstruerede kvalitative interviews. Den filosofiske fænomenologi stammer i sin moderne form fra Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831 , der skrev Åndens fænomenologi 1807 , og Edmund Husserl 1859-1938 , der systematiserede fænomenologien, samt efterfølgere som blandt andre Martin Heidegger 1889-1976 , der skabte den hermeneutiske fænomenologi. Men det voldsomme ved jordskælvets voldsomhed og denne voldsomheds betydning for os som mennesker kan vi først forstå, når nogen, der har oplevet sådan et jordskælv, fortæller, hvordan det er at stå midt i det. Dén filosofiske disciplin, der beskæftiger sig med fortolkning og forståelse, kaldes hermeneutik. Herved danner fortolkende fænomenologi specialets ontologi 12 , som bliver anvendt under empiriindsamling og i interviewsammenhænge.

Nächster